Jeśli zauważyłeś coś interesującego zgłoś do nas na: news@katywroclawskie24.pl

Podsumowanie marcowej sesji Rady Miejskiej przez Pana Wiceprzewodniczącego Sebastiana Kotlarza

VI sesja Rady Miejskiej

 

26 marca o godz. 12 odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich, której tematem przewodnim była Karta Dużej Rodziny.

 

Radny Grzegorz Pacyna, przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, poinformował o tym, że przedmiotem obrad jego komisji była kwestia budżetu obywatelskiego. Ocenił, że jest to rzecz niesłychanie istotna, która działa już w wielu samorządach. Pojawił się pomysł, aby przybliżyć to zagadnienie mieszkańcom naszej gminy m.in. poprzez odpowiednie ankiety i informacje w mediach.

 

Katarzyna Łapińska-Szymańska, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, zaznajomiła zebranych z działaniami dotyczącymi tworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Irena Salwowska-Hajdasz poinformowała o spotkaniach z środowiskami seniorskimi w sprawie tworzenia gminnej Rady Seniorów. Oświadczyła także, że prace nad projektem statutu tej jednostki będą prowadzone przez nią i następujących radnych: Elżbietę Drab, Piotra Paszkowskiego i Sebastiana Kotlarza.

 

Następnie kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Danuta Rutkowska, opowiedziała o Karcie Dużej Rodziny. Ogółem dotychczas wydano w naszej gminie 412 takich Kart dla 82 rodzin. 10 rodzin czeka na przyznanie tego dokumentu. Przysługuje on tym rodzinom, w których jest co najmniej troje dzieci. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio, a dzieci do do 18 roku życia lub do ukończenia nauki (maksymalnie do ukończenia 25 lat). Dzieci z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności po osiągnięciu 18 lub 25 roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia. Dokument ten jest wydawany bezpłatnie.

 

Potem radni podjęli następujące uchwały:

 

-  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu,
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie,
  • w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do stanu faktycznego,
  • w sprawie dostosowania opisu granic okręgow głosowania na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie do stanu faktycznego,
  • w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego,
  • w sprawie zmiany uchwały nr XL/322/97 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 lipca 1997 r. wprowadzającej na terenie miasta i gminy Katy Wrocławskie opłaty za umieszczanie tablic reklamowych na budynkach i terenach będących własnością gminy,
  • w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Katy Wrocławskie,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice, dla rejonu złoża "Zachowice I",
  • w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzetami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w 2015 roku",
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Katy Wrocławskie na lata 2015-2017.

 

Kolejna sesja odbędzie się 30. kwietnia.

 

Share Button

Komentarze .